شناخت و تاریخچه موسیقی کلاسیک

شناخت موسیقی کلاسیک

شاید در وادی موسیقی افراد و هنرجویان بسیاری علاقه مند به فراگیری موسیقی کلاسیک ویا پاپ هستند،اما تفاوت این دو برایشان هنوز مبهم و نامعلوم است.

حال چند سؤال پیش میاید ؟؟؟

آیا موسیقی کلاسیک را موسیقی سنتی اروپا گویند ؟

آیا کلاسیک همان سنت است ؟

و یا سنت را میتوان کلاسیک خواند ؟

و یاحتی میتوانیم بگوییم که مفهوم موسیقی کلاسیک به همان دوره کلاسیک اروپا برمیگردد؟

واژه ی کلاسیک (classique)؛ هراثر هنری که مطابق اصول و قواعد قدیم که به حدکمال خود رسیده باشد و برای نسلهای بعد نمونه گردد.

تعریف موسیقی کلاسیک؛ هرچند در تعریف این واژه همچنان تعریف دقیقی بدست نرسیده است،اما واژه ی کلاسیک در موسیقی میتواند به پدیده ای اطلاق شود که در اکثر دوره های مختلف موسیقی بکارمیرود.

پس در تعریف موسیقی کلاسیک میتوان گفت که در نقطه ای ازتاریخ که موسیقی نوشته و بصورت اصولی یا اصطلاحاً مدرسه ای پیگیری شده و امروزه این اصول و قاعده در اختیار هنرمندان و علاقه مندان به موسیقی، قرار دارد.

اما در نقطه مقابل کلاسیک میتوان سنت را قرار داد،درواقع سنت ازسینه به سینه میاید چیزی که از گذشتگان بصورت نسل به نسل وسینه سینه رسیده والزاماً قاعده نوشتاری و کاربرد مدرسه ای ومکتوب ندارد، شاید بتوان آنرانوشت اماعمق آن درنوشته نشدن آن است.

پس بااین تعریف تفاوت کلاسیک وسنتی رادرک کرده ونمیتوان گفت موسیقی کلاسیک درواقع همان موسیقی سنتی اروپا است. همچنین بادرک کلاسیک نباید ذهنها بسمت کهن بودن وقدیمی فکرکردن برود.

ما درموسیقی کلاسیک خلاقیتهای مدرن راهم شاهدهستیم اماچون درچهارچوب واساس کلاسیک (کلاسیک نویسی) نوشته و اجرامیشود به نوعی آنراهم موسیقی کلاسیک مینامند.

شناخت و تاریخچه موسیقی کلاسیک

موسیقی قرون وسطی (( کلاسیک ))

درقرون وسطی موسیقی بیشتردرخدمت کلیسا ومراسمات مذهبی بود.موسیقیدانان درخدمت کلیسا بودند و زنان از آواز خواندن در کلیسا محروم بودند.
حالتها (NUANCES): اغلب دریک قطعه بصورت ناگهانی قوی یاضعیف میشد.

کم وبیش از کرشندو و دکرشندو استفاده میشد.

دراین دوره سازهای بادی وزهی متعددی موجودبوداماسازهای شستی دارای دوره باروک ارگ وکلاوسن (هارپسیکورد) بودند.

بافت: همانطورکه پیشتر اشاره شد در اوایل این دوره بافت موسیقی اغلب هموفونیک بود،اما آنچه موسیقی باروک راازدیگر دوره ها متمایز میسازدموسیقی پلی فونیک آن است.

باخ آثارش پلی فونیک بود. وی مظهرموسیقی باروک و مرگ او پایان بخش موسیقی این دوره بود.

آکوردها: آکوردها دراین دوره بسیارمهم بودند.

مطبوعیت آکوردها مهم بود.خط ملودی باسی که مبنای آکوردها بوداهمیت بسیاری یافت.

دستاوردهای موسیقی دوره باروک؛

تکامل ارکستر، پیدایش اُپرا،

پیدایش سونات (آثار چند موومانی برای یک یا چند ساز)

آفرینش سوئیت (مجموعه ای از چند موومان الهام گرفته از رقصهای کلاسیک)

کانتات (قطعه ای برای کرال در آیین کلیسایی)

اورتوریو (اثری طولانی برای کر،تک خوانها وارکستر،براساس متنی روایی)

موسیقی دوره کلاسیک

موسیقی کلاسیک ( clasious شاهانه)

واژه کلاسیک درفرهنگ لغت(classique)؛  هر اثر هنری که مطابق اصول و قواعد قدیم که در حد کمال رسیده باشد که برای نسلهای بعدنمونه گردد

تعریف موسیقی کلاسیک؛ واژه کلاسیک در موسیقی میتواند به پدیده ای اطلاق شود که میتواند در اکثر دوره های مختلف موسیقی بکاربرود.اما در اینجا لازم است تعریفی دقیق تروپویا ترو کاربردی ارائه شود،هر چند تا به اکنون تعریفی دقیق از این واژه پرمحتوا بدست نرسیده اما میتوان بصورت خلاصه موسیقی کلاسیک راازچنددیدگاه موردبررسی قرارداد:

۱) واژه کلاسیک درفرهنگ

۲) تعریف موسیقی کلاسیک

۳) بررسی دوران موسیقی کلاسیک

۴) بررسی سبکهای مختلف موسیقی کلاسیک

بررسی دوران تاریخی موسیقی کلاسیک

زمینه تاریخی: این دوره به دوره روشن فکری معروف بود.درابتدا بصورت منفی و موردسوءاستفاده درباریان قرارمیگرفت،اما بعد از آن کم کم به سمت و سوی انسان گرایی (اومانیسم) مثبت کشیده وتوجه به انسان و احساسات طبیعی وی ارزش زیادی پیداکرده بود.

این جنبشس روشنفکرانه دراوایل دوره کلاسیک رخ داد،

که یکی ازرهبران این جنبش ژان ژاک روسو بود

انقلاب صنعتی اروپا باعث شده بود که موسیقی رشد پیدا کند و انسانهای طبقه متوسط جامعه هم ارزش پیدا کنند.

از دیگر رهبران و عوامل و آثار مؤثر این دوره میتوان به بزرگانی چون (فردریک کبیر،شیلر،موتسارت دراُپرای فلوت سحرآمیز،بتهوون درشاهکارقرن یعنی سمفونی شماره ۹) اشاره کرد

با توجه به رشد قشر متوسط جامعه، هنر موسیقی نیز کم کم رشد و بین عموم رایج شد.

تأثیرات اقتصادی این دوره باعث  شده بودکمپانیهای اُپرا و سالنهای اُپرایی دربارها تعطیل و اکثراً دچار رکود فرهنگی هنری خاصی گردند.

ولی موسیقی سازی همچنان پا برجا مانده بود.

دراین دوره تفکر خاص ونابی بر موسیقی حاکم بود (هنر بخاطر هنر ).

چاپ آثار موسیقی افزایش یافت.

در این زمان اولین کتاب تاریخی موسیقی نوشته شد.

یکی از شاخصه های موسیقی این دوره خروج موسیقی ازناسیونالیست بودن و همینطور اجراهای خشک و پرزینت باروک، و بین المللی شدن آن،چیزی که در آثار بتهوون به وفوردیده میشد.

در این دوره آلمان کشوری بود که بیشترن سهم را در اروپایی کردن زبان موسیقی داشت،زیرا موسیقی و سبکهای موسیقایی نقاط مختلف اروپا را میگرفت و با تلفیقی از فرهنگ بومی خود بصورت نوشتاری و دیداری و حتی شنیداری به نقاط مختلف اروپا عرضه میداشت.

همچنین سبک موسیقی آلمان ترکیبی از سبکهای مختلف موسیقی دیگر کشورها بود.

موسیقی کلاسیک قابل فهم و به دوراز پیچیدگیها و تزئینات بود.

ساده کردن فرمها و سبکهای مختلف، زیبا شدن و ساده کردن ملودیها بدور از قوائد پیچیده کنتر پوآنتیک،از دیگر ویژگیهای این دوره بود.

سبکهای موسیقی دوره کلاسیک

۱) سبک اوایل کلاسیک (۱۷۷۰-۱۷۰۰)

شامل دوسبک {روکوکو،اکسپرسیو}

روکوکو؛ پایتخت آن در فرانسه بود.

سبکی که به (سبک پیشرو) معروف بود، در مجالس و محافل اشرافی ظهور پیدا کرد.

از ویژگیهای آن میتوان به (ظرافت،دقت،شوخ و آسان بودن) آن اشاره کرد.

این سبک به ویژه در هنرهایی چون نقاشی، مجسمه سازی و معماری بصورت تزئیینی و انتزاعی بکار گرفته میشد.

اکسپرسیو: بانی این سبک آهنگسازان آلمانی بودند.

(سبکی حساس و با وقار) سبکی مردمی و اجتماعی بدور از تجاوز اشرافیان بود.

در این سبک خط باس حامل، کاملاً بصورت همراهی درآمده بود.

۲) سبک پایانی کلاسیک (دوره عظمت کلاسیک)

از ویژگیهای بارز این سبک آزادی فکری و تخیلی آهنگسازان بود که میتوانستند آهنگ و ملودی خود را هرگونه که میخواهند و با هر حالت و ریتمی آغاز و نیز چرخی هم در دیگر مدهای کلاسیک (تنالیسیون واژه ی دقیقتریست “استاد همدانچی”) در طول یک آهنگ،بزنند.

دراین دوره از آنجا که موسیقی وین (اتریش) بیشترین نقش را در شکل گیری این دوره داشتند، و از آنجا که بیشترین آهنگسازان این زمان یا در وین متولد و یا در آنجا فعالیت میکردند، مکتبی بنام مکتب وین در دوره ی عظمت کلاسیک شکل گرفت.

سازهای ارکسترال این دوره؛

عمده سازهای کنسرتوهای کلاسیک از سازهای:

-سازهای زهی و ویولون (برای ملودی موسیقی و همراهی تک نوا

ویژگیهای موسیقی قرون وسطی؛

۱) اکثر سرودها مذهبی و برای آقایان بود

۲) سرودها تک بخشی و دارای بافتی مونوفونیک بود

۳) موسیقی آوازی بر موسیقی سازی غالب بود

۴) تصنیف آثارموسیقایی براساس آوازهای گریگوریایی بود

موسیقی قرون وسطی با فرو پاشی امپراطوری رم آغاز شد.

دورانی که مردم به سه طبقه (اشراف،روحانیون،دهقانان) تقسیم بندی میشدند.

موسیقی قرون وسطی موسیقی آوازی تکبخشی کلیسایی بود.

اولین کسانی که آواز را وارد موسیقی کردند؛

۱) سال ۴۰۰م. آمبروسیوس (کشیش ایتالیایی) با تحقیق در موسیقی شرق تلفیقی از موسیقی سرزمین شرق و غرب را وارد کلیسا کرد.

۲) اواخر قرن ششم پاپ گرگوراول مجموعه ای به نام آنتیفونال راخلق کرد.

مجموعه ی آنتیفونال پاپ گریگوراول؛

 • آنتیفونال همان کرال دوصدایی بود(گروه اول میخواند گروه دوم پاسخ می داد)
 • تک آوایی،یک اکتاوی،بدون ریتم،بازبان لاتین،دارای ملودی بسیار ساده وپیروسیستم مدال

سبکهای موسیقی قرون وسطی؛

۱) موسیقی آوازی

۲) موسیقی فولکلوریک که (۱۵۰۰م) اوج شکوفایی آن بود

۳) مینه زانگ (اواسط قرن۱۲م) تحت تأثیر تر و با دورها و تروورها بوجود آمد

(تروبادور و تروور نسبتی برای اشراف و نجیب زادگان و شوالیه های فرانسوی بود ، که از اوایل قرن ۱۱م  تا اواخر قرن ۱۳م  ادامه پیدا کرد.

تروبادور و تروور در اثر جریان ضد کلیسایی درباریان به وجود آمد و برخلاف کلیسا موسیقی را تا حدی به داخل شهرها کشاندند تا مردم عادی هم از آن بهره مند گردند.

این جریان برخلاف کلیساییان که موسیقی را محدود آقایان کرده و خانمها را از آن منع میکرد، به مدح و ستایش خانمها پرداخته و آنها را موجوداتی پاک و آسمانی میدانستند)

اولین مینه زانگها؛مینه زانگهای دانوبی بود (شاعران و اهالی شعر و موسیقی که در حوالی دانوب بودند)

دومین مینه زانگها؛ (موسیقی در مدح و ستایش خانمها تحت تأثیر تروبادور  و تروورها )

سومین مینه زانگها (آوازهای شاعرانه و سیاسی بود)

موسیقی قرون وسطی به ۲دوره ی هنری تقسیم میشود

دوره ی اول؛

آرس آنتیک: در سال ۱۲۳۰ در پاریس ظهور یافت و حدود ۴۰۰ سال هم به طول انجامید

گسترش موسیقی پولی فونیک. آرس آنتیک آن زمان به عنوان موسیقی پولیفون در کلیسا اجرا میشد

دوره دوم؛

آرس نوا: به دنبال آرس آنتیک شکل گرفت که حدود ۱۰۰ سال هم به طول انجامید

سرودهای گریگوریایی؛ سرودهای موجود در اوایل قرون وسطی توسط پاپ گریگوراول جمع آوری شده، به سرودهای گریگوریایی معروف شدند، که بیش از صد سال موسیقی رسمی کلیسای کاتولیک رم بود.

ویژگیهای سرودهای گریگوریایی :معنوی و مقدس،بدون ریتم و وزن آزاد، تک اکتاوی و در کل ویژگیهای مجموعه ی آنتیفونال را شامل میشد

یکی از سرودهای شادمانی گریگوریایی Alleluia آله لویا (تورامیستایم خداونگار)،بود

موسیقی غیر مذهبی در قرون وسطی

به جهت کاهش تسلط و نفوذ کلیسا در اواخر قرون وسطی موسیقی غیر مذهبی شکل گرفت که از موسیقی توربادور و تروور پیروی میکردند

  آوازهای موسیقی قرون وسطی؛

۱) آوازهای تک صدایی (سرودهای گریگوریایی)

آوازهای چند صدایی (ارگانوم ها) :

گونه ای از موسیقی قرون وسطای یست که الهام گرفته از سرودهای گریگ
وریایی + یک یا چند خط ملودیک اضافه

  آهنگسازان این دوره (لیونن ، پروتن و گیوم دوماشو) بودند که نقش بسزایی د رموسیقی این دوره به خصوص آوازهای ارگانومی، داشتند

موسیقی دوره رنسانس (( کلاسیک ))

تعریف رنسانس (fr/ renaissance)؛

نوزایی و حیات مجدد، اشاره به تحولاتی هنری و صنعتی اروپا  دراین دوره دارد، که موسیقی به سطح کمال خود رسیده.

در این دوره تسلط کلیسا بر موسیقی بسیار کاهش یافت.

در نتیجه خارج شدن موسیقی از کلیسا موسیقیدانان موسیقی را به داخل شهر کشانده و در مراسمات مذهبی و ازدواج از آن بهره میبردند.

حرکت رنسانس در صده  ۱۵از ایتالیا آغاز و کم کم در سراسر اروپا گسترش یافت، در واقع ایتالیا پایتخت موسیقی در دوره رنسانس بود.

در اوایل دوره رنسانس موسیقی کر و آوازی تحت تأثیر قرون وسطی پر رنگ تر شد و اغلب بدون ساز بود.

ویژگیهای موسیقی دوره رنسانس؛

۱) پیدایش وزن در آهنگها و آواز ها

۲) کاربرد ریتم در آثار

(در این دوره ریتم جریانی هموار و آرام  داشت)

۳) قواعد کنترپوآن

( قواعدی که درآن دوره به صورت مفید و مختصر برای ملودی سازی و ایجاد ملودی در آثار بکارگرفته میشد)

(در قرن ۱۶مطبوعیت صداها و فواصل موسیقی به اوج خود رسید)

۴) پیدایش هارمونی صرفاً همخوانی در اجراهای کر و آوازی

(هارمونی علمی است که با اصول و قواعد فضا سازی با آکوردها و آرپژهای مطبوع و همخوانی در اجراهای کر و آوازی،برای ملودیهای یک اثر و موسیقی کنترپوآنتیک، ساخته میشود)

۵) اختراع پنج خط حامل+ نتهای سفید و سیاه

در اینجا بد نیست پیدایش نت و خطوط حامل را بدانیم:

دراوایل قرون وسطی پاپ گریگوراول، اولین کسی بود که موسیقی آوازی را به صورت مکتوب در آورد البته تا حدودی هم میتوان گفت آنرا مینوشت.

در اوایل قرن ۱۱نتهای مربع شکل رایج بود و برروی یک و دو خط نوشته میشد،که اغلب کاربرد آوازی داشت

پس از آن گوئید و دارتسو guido d arezzo خط دیگری به آن افزود و کلیدهای سُل ،فا ،دو را اختراع کرد.

در قرن ۱۴ نتهای سیاه و قرمز معمول بود.

در رنسانس نتهای سفید و سیاه که اساس نت نویسی امروزی است، اختراع شد. در پایان قرن ۱۶ پنج خط حامل بوجود آمد

موسیقی مذهبی دوره رنسانس؛

موسیقی مذهبی دوره رنسانس اغلب الهام گرفته از موسیقی قرون وسطی و مراسمات مذهبی آن دوره بود.

موسیقی مذهبی در این دوره از دو سبک متفاوت پیروی میکرد:

۱) مَس: اثری است آوازی و کرال. از پنج بخش (کیریه،گلوریا،کردو،سانکتوس،آگنوسدی) تشکیل شده

۲) موتت: اثری ایست پلی فونیک و کرال

موسیقی غیر مذهبی دوره رنسانس؛

مردم با الهام از طبیعت موسیقی برای تکخوانها و با همراهی یک یا چند ساز میساختند

مادریگال: اثری است برای چندین تکخوان مبتنی بر اشعار شاعرانه و عاشقانه در موسیقی غیر مذهبی این دوره

باله: ساده تر از مادریگال بود. آوازی همراه با رقص بود که بافتی هموفونیک داشت

موسیقی دوره باروک (( کلاسیک ))

موسیقی باروک (  baroque/fr)

معنی لغوی؛ (عجیب،غیرعادی،نامنظم،بی قاعده،مرواریدصیقل نیافته)

تاریخچه :  در این دوره موسیقی برای کلیسا و دربار ساخته میشد، در باریان موسیقی را با حاکمیت مطلق در اختیار خود قرار میدادند.

موسیقیدانان بزرگ اغلب در اختیار دربار بودند (از جمله این موسیقی دانان میتوان به یوهان سباستین باخ، اشاره کرد) کلیسا مکانی برای جذب مردم عادی برای درک موسیقی روحانی شده بود.

موسیقی اغلب از پدر به پسر میرسید.

دوره های زمانی موسیقی باروک را به سه دوره:

آغازین (۱۶۴۰-۱۶۰۰)

میانی (۱۶۸۰-۱۶۴۰)

پایانی (۱۷۵۰-۱۶۸۰)

دوره آغازین:

در این دوره زمانی موسیقی ها متنهای پرشور و پر احساسی داشتند.

بافت موسیقی رایج این دوره هموفونیک بود.

در این دوره آوازها بهمراهی ساز اجرا میشد.

دوره میانی؛

سبک نوینی که از ایتالیا شروع و در اروپا گسترش یافت.

کم کم گامهای ماژور و مینور ابداع شدند.

در این دوره مردم و خصوصاً موسیقیدانان اهمیت زیادی به موسیقی سازی میدادند.

از محبوبترین سازهای این دوره ویولن بود که در اجراهای ارکسترال و تک نوازیها (سُلیستها) از آن بهره میبردند.

دوره پایانی؛

در این دوره زمانی هارمونی  از جنبه هایی پدید آمد.

بافت هموفونیک جای خودش را به موسیقی پلی فونیک داد و به اوج خو درسید.

(که باز هم از نمونه های بارز این موسیقی میتوان به اواخر دوره باروک جایی که موسیقیدان فقید یوهان سباستین باخ هنرنمایی میکرد ،ا شاره کرد)

ویژگیهای موسیقی دوره باروک؛

یگانگی حالت: یک قطعه باروک اغلب بیانگر یک حالت است:

شاد آغاز شده و شاد تمام میشود.

در این دوره آهنگسازان حالت (nuance) رابه صورت نوشتاری با کاربدهای تئوریک درآوردند.

ریتمها و ملودیها بیانگر حالتهای معینی در یک قطعه بودند.

البته به استثنای آثار آوازی موسیقی باروک.

ریتم: حالتهای متعدد ، ریتمهای مختلفی را به همراه داشتند.

اُلگوهای ریتمیکی که در آغاز یک قطعه شنیده میشد معمولاً در طی یک اثر تکرار میشد.

ملودی: این ویژگی در دوره باروک حس یکنواختی داشت.

ملودی آغازین یک قطعه بارها درآن شنیده میشد.

ملودی در این دوره به سرعت در حال پیشرفت بود.

در موسیقی این دوره بسیاری از ملودیها ریزه کاریها و تزئینات زیادی داشتند که بخاطر سپردن آنها آسان نیست.

ملودیها از گسترش و پوایایی  ریتمیک شکل میگرفتند.

ز(سُلیست).)

 • سازهای بادی چوبی (برای رنگ آمیزی تم و ملودی اصلی)
 • سازهای بادی برنجی (برای ایجاد پاساژهای قوی در طول اجرای آهنگ) منظور از پاساژ ، ملودی یا ضرب آهنگی است که دو ملودی متفاوت را به هم وصل میکند.

-سازهای کوبه ای (برای تأکیدوریتم)

ویژگیهای موسیقایی دوره کلاسیک؛

ریتم، میزان ، تمپو:

در اوایل این دوره نوآوری در ریتم و متریک بود.

میزانهای دو،چهار و یا هشت میزانی و جمله بندیهای ساده.

استفاده از موسیقی فولکلوریک در آثار.

ریتمهای نقطه دار، لومباردی و سنکپهای قوی.

تمپو در اوایل کلاسیک (presto-adagio-largo) بود،و در دوره های بعدی کلاسیک کم کم تمپوهای زیادی آفریده شد.

هارمونی و تنالیته ؛ بدلیل سادگی موسیقی این دوره بیشتر گامها مد شده بود (ر،فا،سی،سل بمل…) مدهای کلیسایی کاملاً جای خود را به مدهای ماژور و مینور داده بودند، و در آثار کلاسیک کاملاً تنالیته های این دو مد مشخص است.

تم : آهنگسازان یک تم کلی را در ابتدای موومان ارکستر استفاده میکردند و سپس همان تم را در بقیه اثر گسترش میدادند.

ملودی ارزش مهمی یافته بود. (ملودی روح موسیقی کلاسیک بود).

فرمهای موسیقی کلاسیک؛ (گاوت،پولونز،منوئت) (واریاسیون برای پیانو) (تریو سونات) کنسرتو سلو که در کنسرتوهای بتهوون به اوج خود رسید.(کوارتتهای زهی)

موسیقی دوره رمانتیک (( کلاسیک ))

موسیقی رمانتیک (fr/romantique)

رمانتیک درواژه : سبک جدید که از سبک رم قدیم اقتباس میکند. ( در برابر کلاسیک )

تاریخچه لغوی: رمانتیک از (ramance) گرفته شده که اشعار قهرمانانه  و آوازهای شاعرانه قرون وسطی بود.

در قرن هجدهم واژه رمانتیک را به چیزهای خیلی دور، افسانه ای ، خیالی و… نسبت میدادند.

(زبان رمانس زبانی محلی است که از کلمه لاتین رمان گرفته شده.)

شناخت موسیقی کلاسیک

زمینه تاریخی عصررمانتیک :

در قرن نوزدهم با ازدیاد جمعیت اروپا مردم به شهرها کوچ کردند.

زنگی روزمره مردم ازطبیعت جداشد. ازین رو مردم بیشتر شیفته طبیعت شدند.

آهنگسازان با احساس گرایی و طبیعت دوستی، از قید و بندها و تکنیکهای کلاسیک رها شدند و آنچه که در درون و خیال داشتند بروی سازها و کاغذ میکشاندند.

تخیل گرایی باعث شده بود که آهنگسازان آنچه را در ذهنشان میگذشتد را به نمایش گذارند، نه آنچه که واقعیت جامعه هست.

در این دوره حس ناسیونالیستی باعث شده بود که آهنگساز بیشتر ،موسیقی و مکتب و جامعه خود را به رخ جهانیان بکشد حال اینکه در دوره کلاسیک موسیقی حد و مرزی نمیشناخت و بین المللی بود.

با شکل گیری حذب مارکسیستی موسیقی فولکلوریک (موسیقی محلی یابومی) و آوازهای محلی توجه خاصی پیدا کرده بود.

اکثر موضوعات آهنگسازان رؤیاها و تخیلات و اسطوره ها بود.

بیشتر آهنگسازان این دوره آثارشان را برای نسل آینده و قضاوت آنان نوشته و کاری به نسل خودشان نداشتند.

یکی از ویژگیهای حرکت رمانتیک توجه به گذشته است، از این رو آثار زیادی از گذشتگان در این دوره به چاپ رسید.

موسیقی سازی کمال هنر رمانتیک است، زیرا ساز جدا از کلمات میتوانست ارتباط عاطفی و احساسی را برقرار کند.

(موسیقی سازی کمال هنر رمانتیک بود)

ظهور قطعات کوتاه پیانویی (آهنگسازان رمانتیک احساس شدید روحی خود را بیشتر در بیانی کوتاه عرضه میکردند.)

اکثر آثار ارکستری رمانتیکها در یک موومان (مانندپوئم سمفونیها،قطعات کوتاه پیانویی،قطعات لیریک پیانویی و آوازهای لیدو…) تصنیف میشد.

از خصوصیات ملودیهای موسیقی رمانتیک: استفاده از پرشهای فواصل ششم، هفتم کاسته یا افزوده است.

بکارگیری تنالیته های مینور از مشخصات این دوره است، در حالی که در دوره کلاسیک فقط پنج درصد آثار سمفونیک در تنالیته مینور نوشته میشد.

شناخت موسیقی کلاسیک

موسیقی مدرن :

موسیقی مدرن (modern)

واژه مدرن: پسندیده  عصر حاضر و مطابق سلیقه امروزیها.

مدرنیسم (modernism)؛

گرایش هنری فرهنگی نو و کنار گذاشتن سنتها (نوگرایی)

تعریف عامه مدرنیسم؛ مدرنیسم به معنای نوگرایی، میشود گفت از ابتدای دوره های غربی به شکلی در موسیقی بوده و تا انتها هم خواهدبود.

اما مدرنیسم کنار گذاشتن سنتها و ارزش دادن به گرایشات امروزی است.

پست مدرنیسم (پسامدرنیسم) هم توجه به ارزشهای گذشته و سود جویی در اهداف امروزی است.

موسیقی عصر حاضر یا موسیقی مدرن از چند دوره یا بهتراست بگوییم چند سبک تشکیل شده:

مکاتب دوره ی مدرن و معاصر

 • مکتب امپرسیونیست (امپرسیون حالتی است که از تاثیر عوامل خارجی به انسان دست می دهد)
 • مکتب رمانتیک نوین آلمان
 • مکتب اکسپرسیونیسم (کنار گذاشتن واقعیت خارجی دنیای دور  وبر برای کشف واقعیت درونی)
 • مکتب پریمیتیونیسم (به فرهنگ های بدوی اشاره می کند)
 • مکتب ترادیسیونالیسم(سنت گرایی)
 • موسیقی نوین شوروی
 • موسیقی الکترونیک
 • موسیقی جاز
 • موسیقی بلوز
 • موسیقی راک
 • موسیقی رپ

۱) موسیقی سبک امپرسیونیسم (Impressiounism)

…..

شناخت و تاریخچه موسیقی کلاسیک


 آموزشگاه موسیقی – بهترین آموزشگاه موسیقی  – آموزشگاه موسیقی سه راه اقدسیه و اندرزگو منطقه یک 1  – آموزشگاه موسیقی در شمال تهران – آموزشگاه موسیقی پاسداران – آموزش موسیقی کودک – آموزش موسیقی برای کودکان – کلاس موسیقی – آموزش گیتار – آموزش پیانو – آموزش ویولن – آموزش سه تار – آموزش سنتور – آموزش آواز – آموزش آواز سنتی – آموزش آواز ایرانی – آموزش سلفژ – آموزش صدا سازی – آموزش وزن خوانی – آموزش کاخن – آموزش تنبک – آموزش عود – آموزش کمانچه – آموزش تار – آموزش نی – آموزش درام – آموزش پرکاشن – آموزشگاه موسیقی اندزگو – استاد آواز علی زند وکیلی – آموزش فلوت  – آموزش نی هفت  – ثبت نام کلاس موسیقی – آموزش قانون – آموزش تنبور – تمرین موسیقی آموزش قیچک آموزش ساکسیفون – آموزش گیتار الکتریک – آموزش درامز –  آموزش کمانچه – آموزش چنگ –   -آموزش نی – آموزش عود – Music